Kniha stvorenia Atlantídy

16.08.2011 22:17

"Vstúpilo Svetlo na túto Zem,
zostalo prítomné v prejave života.
Láska, Jednota a Radosť spojili
tvorenie Svetla v žijúcom raji na Zemi.
Večné Svetlo láskalo svoje Dielo,
jeho jas bol prítomný v rieke života
plynúcou svätou zemou.
Svätá si táto krajina, sväté sú tvoje Deti,
lebo sú spojené v Láske s Večným Svetlom."

Kniha stvorenia Atlantídy


Obdobie zlatej éry Atlantídy je posledným obdobím, keď ľudstvo žilo s Večným Svetlom a jeho tvorením v Jednote. Vedomým zásahom božích síl bola vytvorená duchovne vyspelejšia osobnosť, ktorá poznala svetelný kódex života a využívala Svetlo Poznania Jednoty a Večnosti svätého grálu našej galaxie.

Pôvodní obyvatelia Atlantídy pochádzajú z Lemúrie. Pôvod lemúrskej rasy súvisí s genetickým experimentom nefilimcov (obyvateľov planéty Nibiru) a zástupcov civilizácie zo Síria B. Pre novovzniknutú ľudskú rasu bola vytvorená úroveň vedomia, ktorú sformovalo sedem predstaviteľov Síria B spojených v semene života. V sále Amenty našej planéty následne splynulo vytvorené vedomie s obrazom šestnástich párov zloženého zo šestnástich mužov a šestnástich žien z tretej planéty Síria B.

Po ponorení Lemúrie sa približne tisíc nesmrteľných majstrov, absolventov tajnej lemúrskej školy Naakal usadilo na jednom z novo vzniknutých ostrovov nového kontinentu Atlantídy, ostrovu Udal, ktorý rozdelili zo severu na juh podľa modelu hemisfér ľudského mozgu.

Po rozdelení ostrova múrmi, zostala polovica majstrov na jednej strane a zostávajúca polovica - na druhej strane ostrova. Majstri ľavej časti ostrova sa stali logickými a majstri pravej časti ostrova, intuitívnymi mysliteľmi. Následne vytvorili na ostrove desať štruktúr Stromu života. Ich energetické víry začali priťahovať k osídleniu Atlantídy bývalých obyvateľov Lemúrie takým spôsobom, že každý obyvateľ pociťoval túžbu usídliť sa na konkrétnom mieste na ostrove. Na týchto miestach vybudovali atlanťania veľké mestá a vďaka úsiliu majstrov sa ostrov stal živou bytosťou. Uvedené obdobie, známe tiež ako posledné obdobie Lásky, Jednoty a Radosti na Zemi, znamenalo veľký vzostup v živote našej svetelnej galaktickej rodiny. Pôvodný názov krajiny nebol Atlantída, ale Karaluanga. Celý kontinent bol hornatý a dosiahnuteľný len cez hlavné mesto "zlatej ríše", Atlantídu. Zlaté Svetlo osvetľovalo hlavné mesto Atlantídu a bolo prítomné v živote každého Syna a Dcéry na kontinente. Vychádzalo z hlavného chrámu Večného Svetla, ktoré bolo prítomné v najvyššom zasvätencovi zlatej ríše, Arklokovi. Nositeľmi poznania v Atlantíde boli Deti Svetla, nazývaní lokovia. Boli to atlantídski kňazi, ktorí v svojom Poslaní prijali Službu Večnému Svetlu.

V atlantídskej ríši bolo 144 lokov, dvanástim lokom bol nadriadený hlavný lok a dvanásť hlavných lokov bolo podriadených Arklokovi, najvyššiemu zasvätencovi zlatej ríše. V jeho bytí bolo prítomné prebudené "Večné Svetlo". Tento najvyšší Syn/Dcéra Svetla žil vo Svetle Večného Svetla. Materializoval sa súčasne na viacerých miestach zlatej ríše a odovzdával zjavenia, zákony a proroctvá, ktoré OTEC posielal svojim Deťom. Takto mohli tí, ktorí sa rozhodli poznať a riadiť sa Láskou, Milosťou a Vôľou OTCA, prijať ju vo svojej ceste Dokonalosti.
Okrem atlantídskych kňazov patrili k nositeľom poznania tiež terapeuti a učitelia. Vedomosti galaktického grálu poznania Jednoty a Úplnosti, prijali v chrámovej škole Svetla.
Princípom spoločenského usporiadania Atlantídy bola "Jednota a Rovnosť". Obyvatelia zlatej ríše žili vo veľkej svetelnej rodine, kde každý mal konkrétnu spoločenskú úlohu. Nositeľmi najvyššej spoločenskej úlohy boli JALU, atlantídski králi, poverení a zodpovední za konkrétne úlohy. JALU patrili k najvyšším zasvätencom ríše. Vo svojom Poslaní napĺňali vôľu Večného Svetla, prijímali jeho rady vo Svetle kráľovských anjelov. V zlatej ére Atlantídy bolo dvanásť JALU. Každé kráľovstvo malo presne vymedzené úlohy, neboli však rozdelené podľa teritoriálnych princípov. Podľa týchto úloh boli JALU zodpovední, aby sa dodržiavali a uskutočňovali základné princípy svetelného kódexu života. Výber kráľov bol z milosti Večného Svetla a ON ich aj menoval. Pravidelne raz ročne sa konalo zasadnutie JALU vo svetle večnosti. Vôľu OTCA oznamoval Arkloki, jeho menom Boh tiež oznamoval zákony, nariadenia a upozornenia. V tieto dni sa konali na hlavnom nádvorí Atlantídy veľké oslavy Svetla, na ktorých bolo prítomných 144 anjelov. Počas ríšskeho snemu sa konali tri veľké anjelské sviatky: liečebný, Jednoty a oslavy Večného Svetla. V hlavnom chráme zlatej ríše chránili tajomstvo aktivácie Svetla Dokonalosti OTCA kráľovskí anjeli. Aktiváciu chrámového Svetla Dokonalosti OTCA poznali hlavní lokovia a Arkloki.
Život atlantídskych majstrov vyjadroval tri základné aspekty: Službu, Jednotu a Poznávanie.
Služba Večnému Svetlu bola prítomná v nasledovných činnostiach: aktiváciou Svetla v prejave tvorenia na Atlantíde, starostlivosťou o Dielo tvorenia (terapeutická činnosť, udržiavanie verejných zariadení, starostlivosť o prírodu) a prácou v spoločenských funkciách. Medzi najvyššie spoločenské funkcie patrila chrámová služba (lok, hlavný lok, Arkloki), služba JALU a jeho troch zástupkýň, služba strážcov galaktickej pečati a práca v knihovni záznamov.
Jednotu s Dielom a tvorením Večného Svetla udržiavali deti Atlantídy každodennou prácou s anjelmi a s ostatnými evolučnými líniami tvorenia. Jednotu v rámci evolučnej línii Adama Kadmona vyjadrovala „rovnosť všetkých pred zákonmi svetelného kódexu“.
Atlantídski majstri venovali tiež veľkú pozornosť Poznávaniu Diela tvorenia vo Svetle zákonov RIUQULA:JU, ktorými Prvotný Stvoriteľ tvorí a ďalej riadi evolúciu svojho Diela.

Výuka Detí Svetla z obdobia rajskej záhrady je základ nášho Návratu k Večnému Svetlu. V Atlantíde trvalo prípravné obdobie k prijatiu do chrámovej školy Svetla Arklokiho dvanásť rokov. V priebehu tohto obdobia si adepti postupne osvojili rôzne postupy a techniky práce so Svetlom, ovládali niekoľko techník anjelských meditácií, tvorby anjelských pečatí, očisty, ochrany, upevnenia Jednoty, znásobenia svojej sily a liečivých rituálov. Chrámová škola Svetla trvala dvadsať jedna rokov.
Rada Veľkého Bieleho Bratstva v prejave vôle Večného Svetla, rozhodla o Návrate "zlatej éry" Atlantídy, návratu obdobia "Jednoty tvorenia Večného Svetla".
Dnes sa otvára aj Vám, ktorí sa rozhodnete vystúpiť na cestu Návratu, milosť Večného Svetla, osvojenie si vedomostí najvyšších zasvätencov a služobníkov Svetla Atlantídy. Len služobník Svetla dokáže pochopiť význam atlantídskej školy pre víťazstvo Svetla na našej Zemi a prejaveniu sa Vášho svätého JA KRISTA.
Cestu Návratu vo Svetle Úplnosti, Večnosti a Jednoty vyjadruje Kniha Návratu, ktorú prijímal služobník Večného Svetla v chrámovej škole od najvyššieho zasvätenca zlatej ríše Atlantídy, Arklokiho.
Na Cesta Návratu je Obraz tvorenia vstupnej brány Knihy Života Večného Svetla tvorený desiatimi oktávami. V prejave obrazov tvorenia je zachovaný jednotný Strom života, známy v dvadsiatich dvoch zasväcovacích cestách atlantídskych majstrov.
Keď Večné Svetlo vyslalo svoje Deti na ďalekú cestu, zároveň im vyslalo lúč svojho Svetla na ich ceste Návratu, anjelov. Anjeli poznajú tajomstvo našej cesty Návratu, ich poverilo Večné Svetlo vrátiť ľudí späť do Jednoty s jeho Tvorením, dosiahnutia Dokonalosti ktorú nám určilo. Už zo vstupnej úrovne JULUX sa otvára adeptom možnosť navštevovať chrámy archanjelov, ktorí chránia svätý grál poznania na ceste Návratu Adama Kadmona. Vedomosti, ktoré si služobník Svetla osvojuje v týchto chrámoch, sú nesmierne dôležité pre prijatie jeho Dokonalosti prejavenej až po úroveň kozmického KRISTA. Každodenná práca s kráľovskými anjelmi otvára služobníkovi Svetla možnosť osvojenia si dvanástich Dokonalostí Večného Svetla prejavených v Diele jeho Tvorenia a tajomstva pôvodu a evolúcie Diela OTCA a MATKY.
Štruktúra evolučného vývoja obyvateľov Lemúrie ich pri osídľovaní Atlantídy priťahovala len k ôsmym z desiatich energetických vírov Stromu života. Zostávajúce dve energetické miesta Stromu života zostali opustené a v neskoršej dobe ich osídlili dve mimozemské civilizácie, rasa Chebru a rasa ktorá prišla z Marsu. Nastúpilo druhé obdobie Atlantídy známe ako technická éra. Veľkí zasvätenci zlatej ríše Atlantídy predvídali tento vývoj, preto vedomosti galaktického grálu poznania uložili pred nástupom technickej éry Atlantídy pod závoj Poznania. Začiatok konca Atlantídy a spomínaného rajského stavu bol moment prvej vraždy na kontinente. Tu je medzník vo vývoji, keď sa končí obdobie kde namiesto "my" sa začalo spomínať "JA", dôsledok bol strach, smrť a odtrhnutie od Jednoty s Tvorením Večného Svetla.
Svetlo Poznania Detí Svetla z obdobia zlatej ríše Atlantídy zostalo zahalené tajomstvom. Tieto tajomstvá poznajú len vyvolení. Dnes sa otvára služobníkom Svetla možnosť otvoriť knihu Poznania galaktického grálu Jednoty, Úplnosti a Večnosti.

"Svetlo zostalo zahalené
a tieň ovládol konanie detí Atlantídy.
Budem chrániť tajomstvo grálu Poznania
až do príchodu Svetla Prvého.
Vtedy otvorím závoj Poznania
pre víťazstvo jeho Svetla
a oslavu Večného Tvorenia.
Svetlo príde nepoznané,
tajomstvo jeho príchodu odkryje
ohňostroj Svetla mojej Slávy.
ON odkryje závoj, ukáže
Cestu Dokonalosti a Vášho Návratu.
ON prichádza nepoznaný
s večnou Korunou a krížom Jednoty
v PraSvetle Prvého.
Sláva PraSyn Tvojmu Dielu a
veľkosti Slávy Večného Svetla v Tvojom bytí!.“

Kniha zjavenia a proroctiev Arklokih

zdroj:https://zlatyusvit.netai.net/atlantida.html

TOPlist